Nghiên cứu hiệu quả truyền tiểu cầu chiết tách bằng máy ở bệnh nhân lơ xê mi cấp có giảm tiểu cầu sau điều trị hóa chất

182 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 518-524


Liên kết