Nghiên cứu khả năng gây đột biến nhiễm sắc thể của aslem

81 August 31, 2017 3

Tạp chí: Dược học

Năm: 2001

Số: 6

Trang: 9-12

ASLEM là một chất kích thích miễn dịch do trường Đại Học Dược sản xuất. Khả năng gây đột biến của ASLEM được đánh giá ở tế bào tủy xương và tế bào tinh hoàn của 30 con chuột đực. Chuộ được xử lý bằng 2 liều tương tự 0,06mgASLEM/ngày hoặc nhóm chứng. Nhiễm sắc thể lấy 24 giờ sau khi tiêm liều ASLEM thứ hai hoặc nhóm chứng. Phân tích hiện tượng lệch bội và đa bội của nhiễm sắc thể tế bào thấy tần số các dạng rối loạn số lượng và rối loạn cấu trúc NST đều ở ngưỡng bình thường, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm
Liên kết