Nghiên cứu khả năng sinh thiết kim xuyên thành ngực trong chẩn đoán hach trung thất dưới hướng dẫn CT

161 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 3

Trang: 107-110

 
Liên kết