Nghiên cứu mô bệnh học lâm sàng 1118 trường hợp ung thư biểu mô tuyến giáp

166 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 172-178

Liên kết