Nghiên cứu mối liên quan giữa thể bệnh, mức độ bệnh với thay đổi hàm luwowjngGlobulin trong máu ở bệnh nhân bạch biến (Vitiligo)

140 April 11, 2017 0

Tác giả: Đặng Văn Em 

Tạp chí: Tạp chí

Năm: 2005

Số: 5

Trang: 66-73

Liên kết