Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của các loài sâm bố chính bằng kỹ thuật nhân bản ngẫu nhiên ADN đa hình (RAPD)

207 August 31, 2017 5

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 6

Trang: 32-35

Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của 7 loài sâm bố chính (SBC) bằng kỹ thuật nhân bản ngẫu nhiên ADN đa hình (RAPD). Các mẫu khảo sát này được đặt tên theo nguồn gốc địa phương, có đặc điểm hình thái khác nhau về màu hoa và dạng lá trưởng thành, bộ phận nghiên cứu gồm rễ, thân, lá. Kết quả phân tích RAPD cho thấy sâm báo hoa vàng Thanh Hóa, loại SBC được dùng lâu đời nhất khác biệt nhiều với các loại SBC kia. Có thể dùng RAPD để nhận dạng sâm báo hoa vàng Thanh Hóa, SBC Phú Yên, SBC TP.Hồ Chí Minh và SBC Lộc Ninh. Đề nghị có thể bổ sung thêm dấu hiệu phân tử từ AFLP marker để phối hợp và đánh giá thêm đa dạng nguồn gen trên SBC.
Liên kết