Nghiên cứu mối tương quan giữa nồng độ TRAB, FT4, T3 với huyết động mạch tuyến giáp ở BASEDOW trẻ em

251 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 2

Trang: 3-7

 
Liên kết