Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân được thay van hai lá cơ học đơn thuần tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E

170 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB

Trang: 88-93

Liên kết