Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân uốn ván điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

492 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 1

Trang: 85-88


Liên kết