Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học của muỗi anopheles dirus peyton và harrison, 1979 Việt Nam trong phòng thí nghiệm và mô hình nhân nuôi cấp chủng cho các nghiên cứu sinh học

152 August 31, 2017 0

Năm: 2006

Trang: 345-356

Liên kết