Nghiên cứu một số lý do và đánh giá hiệu quả của Misoprostol trong phá thai từ 17 đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản trung ương

156 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 10

Trang: 47-51


Liên kết