Nghiên cứu nồng độ yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF) và yếu tố kháng tân tạo máu (SFLT-1) trong huyết thanh thai phụ có nguy cơ tiền sản giật

92 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 99-104

Liên kết