Nghiên cứu phương pháp thử hoà tan cho viên nén nifedipin tác dụng kéo dài bằng thiết bị bơm tuần hoàn

84 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2001

Số: 9

Trang: 20-22

Giới thiệu phương pháp thử hoà tan cho viên nén nifedipin tác dụng kéo dài bằng thiết bị bơm tuần hoàn. Sau khi lắp đặt thiết bị bơm tuần hoàn và khảo sát độ hoà tan của 2 mẫu viên nén Adalat retard 20 mg và Nifedipin retard 20 mg với tốc độ bơm 10-16 ml/ph, kết quả cho thấy: thiết bị bơm tuần hoàn này có điều kiện tương đối gần với điều kiện sinh lý, có thể dùng để đánh giá hoà tan các viên nén nifedipin và cho cả viên nén qui ước
Liên kết