Nghiên cứu sự đa hình protein bền nhiệt trong dịch màng bụng và giới hạn phát hiện định lượng protein nhằm thay thế cho xét nghiệm định tính Rivalta

227 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 4

Trang: 32-35


Liên kết