Nghiên cứu sự đa hình protein bền nhiệt trong dịch màng phổi và giới hạn phát hiện của xét nghiệm định lượng protein nhằm thay thế xét nghiệm định tính

232 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 1

Trang: 51-54


Liên kết