Nghiên cứu sự thay đổi số lượng các tế bào miễn dịch ở bệnh nhân luput ban đỏ hệ thống biểu hiện chủ yếu ở da

193 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2006

Số: 9

Trang: 11-15

Nghiên cứu hai nhóm: nhóm chứng gồm 30 người trưởng thành (cả nam và nữ), tuổi từ 23-46; nhóm bệnh gồm 30 bệnh nhân (BN) luput ban đỏ hệ thống, tuổi từ 15-49 tại Viện Da liễu Việt Nam. Phương pháp: nghiên cứu tiến cứu các tế bào miễn dịch được xét nghiệm ở 2 thời điểm là trước và sau điều trị (ĐT) 1 tháng. Kết quả: T-CD8 hoạt hóa: trước ĐT 28/30 BN (93,33%) có tăng T-CD8 hoạt hóa, số lượng trung bình 403±300 tế bào/mm2, cao khác biệt so với nhóm chứng. Sau ĐT 1 tháng, số lượng trunh bình 176±150 tế bào/mm2, không khác biệt so với nhóm chứng. Các tế bào miễn dịch T-CD3, T-CD8, lympho B, tế bào NK: trước ĐT, số lượng trung bình các tế bào miễn dịch này đều thấp hơn người khỏe mạnh; sau 1 tháng ĐT, số lượng các tế bào miễn dịch này trở về bình thường.
Liên kết