Nghiên cứu tác dụng của aslem lên khả năng chuyển dạng và chế tiết cytokin của tế bào lympho máu ngoại vi ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

108 August 31, 2017 1

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2003

Số: 6

Trang: 41-46

Từ tháng 6/2002 - 4/2003 tại BV Việt Đức đã tiến hành nghiên cứu trên 17bn (12 nam, 5 nữ) ở nhóm bệnh và 12 người khoẻ mạnh (8 nam,4 nữ). Tuổi trung bình nhóm bệnh là 50,7, nhóm chứng là 48,4. Trong số 17 bn có 7 bn ung thư đại tràng (41,2%), 10 bn ung thư trực tràng (58,8%). Mỗi mẫu nghiên cứu được nuôi cấy thành 2 lô: lô chứng và lô thử. Kết quả ở lô nuôi cấy không có Aslem, đáp ứng chuyển dạng của nhóm bệnh thấp hơn nhóm chứng. Đáp ứng chuyển dạng khi có Aslem cao hơn rõ rệt so với nhóm không có Aslem ở cả 2 nhóm. Sử dụng test Mann - Whitney để so sánh nồng độ cytokin giữa các nhóm và lô nghiên cứu. Ở các mẫu nuôi cấy không có Aslem, nồng độ IL - 2 của nhóm bệnh giảm so với nhóm chứng.
Liên kết