Nghiên cứu tác dụng giảm ho, trừ đờm của bách bộ (Radix Stemonae tuberosae) trước và sau chế biến

159 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuyển 

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 3 (407)

Trang: 15-17

Liên kết