Nghiên cứu tác dụng sinh học của dịch chiết RTK từ trứng kiến gai đen (Polyrchachis dives)

141 April 11, 2017 1

Tạp chí: Sinh lý học

Năm: 2007

Số: 8

Trang: 9-13

Liên kết