Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết n-Hexan của rễ cây chóc máu Nam Bộ

216 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2011

Số: 1 + 2

Trang: 29-33

Liên kết