Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng bảo vệ gan của cây cỏ mật (Eriochloa Ramosa.) HACK. Họ POACEAE

231 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Thị Kim Loan 

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2008

Số trang: 174 tr.

Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm thực vật, thành phần hóa học, tác dụng sinh học của cây cỏ mật thu hái tại Đông Anh, Hà Nội. Kết quả: Đã mô tả đặc điểm hình thái của cỏ mật, vi phẫu thân cây và đặc điểm bột dược liệu làm cơ sở cho việc thu hái đúng và xây dựng Tiêu chuẩn dược liệu. Hoàn thành 3 tiêu bản (TB) dược liệu (các TB được lưu giữ tại Khoa Tài nguyên -Viện Dược liệu). Thành phần hóa học của cỏ mật gồm một số nhóm hoạt chất: Carotenoid, flavonoid, đường khử, flavonoid, acid hữu cơ, tanin, acid amin, saponin và alcaloid. Lần đầu tiên phân lập và xác định cấu trúc của 5 chất trong cỏ mật gồm: Vina-erioramoside, Ginsenoside A2 , Quercitrin, Daucosterol và Palmatine. Trong đó Vina-erioramoside là chất lần đầu tiên phân lập được từ thiên nhiên. Tác dụng sinh học của cây cỏ mật: Bảo vệ gan; tăng phục hồi tổn thương gan. Tác dụng lợi mật của cao nước cỏ mật: Cỏ mật liều 4,5 g/kg và liều 9,0 g/kg đều làm tăng trọng lượng dịch mật. Chưa xác định được độc tính cấp, độc tính bán trường diễn và chưa tính được LD50 của cao nước cỏ mật trên chuột nhắt trắng theo đường uống.
Liên kết