Nghiên cứu thành phần hoá học và tác dụng hạ đường huyết của dây đau xương ( Tinospora sinensis (Lour.) Merr ) trên mô hình chuột nhắt gây đái tháo đường bằng streptozocin

221 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 10

Trang: 8-11

Nghiên cứu dây đau xương (DĐX) nhằm phân tích định tính và định lượng một số hợp chất thực vật thứ sinh trong các dịch chiết từ DĐX và tác dụng hạ đường huyết của một số phân đoạn dịch chiết của vỏ thân DĐX trên chuột nhắt gây ĐTĐ bằng streptozotocin (STZ). Kết quả: phân đoạn dịch chiết bằng ethanol 80% của vỏ thân DĐX có các nhóm chất alcaloid, tanin, flavonoid, glycosid và một số nhóm polyphenol khác, trong đó alcaloid, tanin là thành phần chủ yếu; thành phần chủ yếu của phân đoạn nước là alcaloid và tanin, của phân đoạn ethyl acetat là flavonoid. Với liều 600mg/kg, cao ethanol 80% của vỏ thân DĐX, của các phân đoạn nước và ethylacetat của nó đều có tác dụng hạ đường huyết trên chuột gây ĐTĐ bởi STZ. Phân đoạn nước và phân đoạn ethylacetat có tác dụng hạ đường huyết tốt hơn cao ethanol và có tác dụng tương tự như insulin với liều 1UI/kg ở các thời điểm 4 giờ, 8 giờ sau khi điều trị cùng với liều 600mg/kg của các phân đoạn chất khô của dịch chiết T. sinensis trên chuột nhắt gây ĐTĐ bởi STZ; hơn nữa sau 10 giờ điều trị, tác dụng hạ đường huyết của hai phân đoạn nước và ethylacetat vẫn còn hiệu quả kéo dài hơn so với insulin.
Liên kết