Nghiên cứu thành phần hợp chất Saponin của cây chân chim không cuống quả (Schefflera SP3)

471 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 46-50

Bằng các phản ứng hóa học đã xác định được trong lá, thân, rễ của Schefflera sp3 đều chứa saponin triterpen. Bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng, sơ bộ nhận định saponin toàn phần của lá có 11 vết saponin, thân và rễ có 7 vết. Kết quả định lượng theo phương pháp cân NAMBA cho thấy hàm lượng saponin toàn phần trong lá, thân và rễ là 3,66%, 0,93% và 0,77%, tính theo trọng lượng khô tuyệt đối. Trên sắc ký lớp mỏng, sapogenin toàn phần của lá có 4 vết và bằng phương pháp sắc ký cột, đã phân lập được hai genin. Căn cứ vào điểm chảy, sắc ký lớp mỏng, phổ IR, phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HMQC và HMBC, cấu trúc của hai genin được xác định là acid oleanolic và hederagenin.
Liên kết