Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong 10 năm 1991-2000 thuộc ngành y tế

74 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2003

Số: 4

Trang: 90-97

Áp dụng phương pháp Meta analysis phân tích 322 đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu. Kết quả thực trạng: Tỷ lệ các đề tài cấp cơ sở 62,72%, đề tài cấp bộ 25,16% và đề tài cấp nhà nước 12,11%. Các đề tài thuộc loại hình nghiên cứu ứng dụng 83,54%, thiết kế nghiên cứu mô tả 38,20%, sử dụng kỹ thuật thực nghiệm trong nghiên cứu 65,53%. Hiệu quả kỹ thuật mới và công nghệ mới ở đề tài cấp nhà nước 41,04%, loại hình nghiên cứu triển khai 28,57%, nghiên cứu can thiệp 21,95%. Hiệu quả dự phòng ở đề tài nhà nước 53,85%, nghiên cứu can thiệp 59,38%...
Liên kết