Nghiên cứu tính đa dạng loài của chi Aspergilus mich. ex fr. trên 2 vị thuốc Tục đoạn và Thạch xương bồ đang lưu hành ở các hiệu thuốc Đông dược thuộc địa bàn Hà Nội

178 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 55-58

Liên kết