Nghiên cứu tình hình sử dụng máu và chế phẩm máu tạo bệnh viện Bạch Mai năm 2009-2010

286 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2010

Số: 57

Trang: 35-40

Liên kết