Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình PCR đa mồi (Multiplex PCR) dùng trong chẩn đoán nhanh vi khuẩn lao

189 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 27-31

Liên kết