Nghiên cứu tối ưu hoá quy trình PCR đa mồi (multiplex PCR) dùng trong chẩn đoán vi khuẩn lao

169 April 11, 2017 0

Năm: 2007

Số: 8

Trang: 27-31

Liên kết