Nghiên cứu triển khai công nghệ chiết xuất Ajmalicin từ rễ dừa cạn ( Cathranthus Roseus. G. Don )

289 April 11, 2017 0

Năm: 1996

Số: 3

Trang: 19-21

Liên kết