Nghiên cứu xây dựng mô hình đái tháo đường typ1 trên chuột nhắt trắng bằng Alloxan và Streptozocin

148 August 31, 2017 0

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 37-43

Liên kết