Nhân 2 trường hợp đầu tiên nối vòi tử cung qua nội soi bằng kỹ thuật khâu 1 mũi thành công

96 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 2

Trang: 380-383

Liên kết