Nhận xét 46 trường hợp sốc ở những bệnh nhân sỏi mật tại bệnh viện Việt Đức từ tháng 1 năm 1970 đến tháng 9 năm 1975

166 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thụ 

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1976

Số: 2

Trang: 37-43

Liên kết