Nhận xét ban đầu về hiệu quả hạ áp của captopril ngậm dưới lưỡi trong tăng huyết áp nặng

195 August 31, 2017 2

Năm: 2000

Số: 21 - Phụ san đặc biệt 2 phục vụ Đại hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam

Trang: 392-399

Liên kết