Nhận xét bước đầu hiệu quả điều trị artemisinin sản xuất trong nước đối với sốt rét do p.falciparum

203 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1989

Số: 3

Trang: 19-21

Liên kết