Nhận xét các kiểu đột biến gen SLC25A13 gây bệnh vàng da do thiếu hụt citrin ở trẻ em Việt Nam

582 August 31, 2017 5

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 36-39

Liên kết