Nhận xét điều trị u tuyến yên có tăng tiết prolactin ở phụ nữ rối loạn kinh nguyệt

122 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2014

Số: 4

Trang: 173-176


Liên kết