Nhận xét kết quả bước đầu cắt cơn hen phế quản bằng phương pháp thuỷ châm

149 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Văn Ký Phan Trình 

Tạp chí: Y học cổ truyền

Năm: 1987

Số: 206

Trang: tr.:7-8

Liên kết