Nhận xét một số biến đổi nhân cách của bệnh nhân động kinh qua kết quả MMPI

167 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1994

Số: 6

Trang: 14-15

Nghiên cứu 25 bệnh nhân (7 nữ) động kinh. Động kinh toàn thể 13 bệnh nhân, động kinh cục bộ 12 bệnh nhân . Điều trị tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai 8 bệnh nhân; Viện Quân y 108 có 17 bệnh nhân, từ năm 1991-1993. Tất cả đều có chỉ số trí tuệ IQ từ 85-110. Tuổi trung bình 27,1±7,3. Khảo sát MMPI trên 28 học sinh và nhân viên Viện 103 làm nhóm chứng, tuổi trung bình 25,7±5,6. Phương pháp: bộ câu hỏi khảo sát nhân cách NMPI gồm 550 câu về sức khoẻ thể lực, tâm lý, giao tiếp. Kết quả: MMPI có thể áp dụng để khảo sát những biến đổi nhân cách của bệnh nhân động kinh. Nét nổi bật ở thang F, Pa tăng là tính cứng nhắc, thang Hd tăng là sự nghi bệnh của bệnh nhân động kinh. Có sự khác biệt có ý nghĩa trên các thang MMPI giữa nhóm bệnh nhân động kinh và nhóm người bình thường, giữa nhóm động kinh toàn thể và nhóm động kinh cục bộ.
Liên kết