Nhận xét tính chất sinh học và kháng kháng sinh của 102 chủng S.typhi phân lập tại các tỉnh Miền Trung 1996 - 1998

139 August 31, 2017 0

Năm: 2003

Trang: 296-303

Liên kết