Nhận xét tình hình đẻ non tại khoa sản - Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên ( từ tháng 4-1992-9-1993)

66 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Hãn Lã Thị Sao 

Năm: 1995

Số: Quyển 7

Trang: 261-266

Liên kết