Nhận xét trên 190 ca điếc do xốp sơ tai đã được điều trị bằng phẫu thuật xương bàn đạp ở viện tai mũi họng Bạch Mai từ năm 1967-1970

102 August 31, 2017 0

Năm: 1971

Số: 1

Trang: tr.:45-48

Liên kết