Nhi khoa tứ chẩn yếu quyết

120 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học cổ truyền

Năm: 1996

Số: 264

Trang: tr.:13-14

Từ khóa: tứ chẩn Nhi khoa

Khám bệnh cho trẻ em ngoài xem xét khí sắc phải lắng nghe âm thành. Năm thứ tiếng là tiếu, hô, ca, bi, thân tương ứng với 5 tạng tâm,can tỳ, phế thận. Tuỳ theo thanh âm thầy thuốc có thể chẩn đoán bệnh thuộc biểu lý, tạng phủ, hàn nhiệt, hư thực.
Liên kết