Những nghiên cứu về sự thay đổi ở tuyến Fabricius của gà dưới tác động của Virut nhược độc ( Vacxin ) và Virut cường độc gây bệnh Gumboro ( Infectious Bursal Disease )

240 April 11, 2017 0

Tạp chí: Hóa sinh y học

Năm: 1990

Số: 1

Trang: 44-46

Liên kết