Nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi

204 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2009

Số: 41

Trang: 4-7

Liên kết