Nồng độ và thời gian tiếp xúc hiệu quả diệt khuẩn bề mặt của một số hóa chất sát trùng đối với vi khuẩn sinh bào tử (Bacillus subtilis) và không sinh bào tử (Staphylococcus aureus) in vitro

184 August 31, 2017 0

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 33-36

Khảo sát nồng độ và thời gian thích hợp của các hóa chất thông dụng dùng sát trùng bề mặt tại Viện vacxin, gồm: phenol, formol, hydrogen peroxide, calcium hypochlorit, cồn 70o, cồn iod. Thời gian 5 phút: 500 vi khuẩn/1ml, trừ formol tất cả các hóa chất với nồng độ quy định có thể tiệt trùng hoàn toàn vi khuẩn sống không sinh bào tử; calcium hypocholorid nồng độ 5%, 10%, 15% Chlorin có tác dụng khá tốt; 10 mũ 6 tế bào sống/1ml thì hydrogen peroxid 10% và cồn iod 1% trở lên có khả năng diệt hoàn toàn vi khuẩn và bào tử vi khuẩn. Thời gian 15 phút: calcium hypochlorit nồng độ 5%, 10% và 15% có khả năng diệt hoàn toàn 10 mũ 6/ml vi khuẩn và bào tử vi khuẩn; phenol, formol, cồn 70 trong điều kiện tương tự không diệt được hoàn toàn 10 mũ 6 bào tử vi khuẩn/ml ở thời gian 5 phút và 15 phút.
Liên kết