Phân lập và nhận dạng epicatechin từ vỏ cây thân gạo (Bombax malabaricum DC)

227 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 422

Trang: 19-20

Liên kết