Phân lập và xác định cấu trúc hợp chất polyacetylen trong lá đinh lăng (polyscias fruticosa harms.-araliaceae)

442 August 31, 2017 2

Tác giả: Trần Công Luận 

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 1996

Số: 3 + 4

Trang: 96-99

Phân lập và xác định cấu trúc các thành phần hợp chất polyacetylen trong lá đinh lăng bằng các phương pháp quang phổ. Kết quả: có 3 hợp chất polyacetylen lần đầu tiên được phân lập từ dịch chiết EtOH của lá tươi đinh lăng. Hợp chất PfA có phổ IR thể hiện bằng hấp thu đặc trưng của nối ba ở miền 2000cm-1 và phổ UV có các đỉnh đặc trưng của hệ thống diyn với 2 nối 3 liên hợp. Nhận định PfA chính là falcarinol còn các hợp chất PfB và PfC phân lập được với lượng quá ít nên chưa xác định được cấu trúc bằng việc phân tích các phổ. Ngoài việc xác định được hệ thống diyn-en trên phổ UV của nhóm hợp chất này, phổ IR của PfB cũng thể hiện bằng tính hấp thụ đặc trưng của nối ba ở miền 2000cm-1, đỉnh hấp thu đặc trưng của nối đôi có dạng đồng phân(E) ở 952,1cm-1 thay vì ở dạng đồng phân(Z) của falcarinol.
Liên kết