Phân tích tồn lượng DDT và HCH trong môi trường bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

46 August 31, 2017 0

Tác giả: Phùng Thị Thanh Tú 

Năm: 1997

Số: 1

Trang: tr.:114-117

Dùng sắc ký lớp mỏng để xác định tồn lượng DDT và HCH trong 297 mẫu đất, 120 mẫu nước, 144 mẫu không khí ở các vùng bị ô nhiễm ở miền Trung (1985 – 1992). Với DDT dùng chất hấp phụ Silicagel G (Merck), dung môi khai triển là este dầu hỏa – CCL4 theo tỷ lệ 1:4 (thể tích), thuốc hiện màu 0,5g diphenylamin & 0,5g ZnCL2 hòa tan trong 100 ml aceton, thu được Rf 0,43. Với HCH dùng chất hấp phụ Silicagel G (Merck), dùng dung môi khai triển là benzen, thuốc hiện màu là monoethalamin, AgNO3 0,1M + HNO3 đậm đặc theo tỷ lệ 1:1 (thể tích), thu được Rf 0,7.
Liên kết