Phân tích xác định thành phần và nhóm hoạt chất của một số dược liệu bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang hấp thụ (TLC, densitometry/scanning) phục vụ công tác tiêu chuẩn hóa dược liệu

205 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Kim Bích 

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2009

Số trang: 128 tr.

Liên kết