Phản ứng đọ chéo ( Cross - Match ) giữa huyết thanh máu người cho với Lympho bào người nhận và ngược lại

269 April 11, 2017 0

Tạp chí: Thông tin y học

Năm: 1996

Số: 9

Trang: 45-48

Liên kết